Astăzi, 26 iulie, a avut loc ședința Comisiei Naționale de Examene. În cadrul ședinței dna Lilia Pogolșa, Viceministru al Educației, a menționat că în urma scrisorilor elevilor și părinților adresate Ministerului Educației și în baza avizelor profesorilor, savanților în domeniu, inclusiv al AȘM, dar și a dispoziției Prim-ministrului Pavel Filip, în legătură cu carențele testului și baremului de notare la fizică din cadrul sesiunii de Bacalaureat 2017, Ministerul Educației a creat o comisie de reevaluare a lucrărilor de Bacalaureat din care fac parte specialiști notorii din domeniu.

Comisia a constatat comiterea unor erori, în rezultatul cărora unii itemi nu puteau fi rezolvaţi (itemii 7. c, 9 (profil real) şi 8 (profil umanist)), și a decis:

I. Reevaluarea lucrărilor candidaţilor în corespundere cu baremul oficial şi compararea cu rezultatele iniţiale ale comisiei republicane de bacalaureat 2017.

II. Calcularea punctajului lucrărilor candidaţilor cu excluderea itemilor 7.c, 9 (profil real) şi 8 (profil umanist), (în baza rezultatelor din varianta 1) În cazul dat punctajul maxim al testului pentru profilul real urmează a fi micşorat cu 6 puncte, iar punctajul maxim al testului pentru profilul umanist şi arte – se va micşora cu 8 puncte.

III. Reevaluarea lucrărilor candidaţilor în corespundere cu baremul oficial corectat, luând în consideraţie erorile comise în test și barem.

Reamintim că la examenul de bacalaureat la fizică au participat 187 candidați: 158 la profilul real, din care la 4 candidați li s-a acordat nota 10 în baza diplomelor ca premianţi ai Olimpiadei Republicane la Fizică. La profilul umanist au fost evaluați 28 elevi, la profilul arte – 1 elev. În rezultatul contestărilor au fost majorate notele la 7 elevi (6 de la profilul real şi 1 – profilul umanist).

În urma reevaluării conform baremului oficial, s-a constatat că 89 lucrări (47,6%) au fost supraapreciate (diferenţa de punctaj fiind de la 1 până la 8 puncte), iar 20 lucrări (10,7%) – subapreciate. Luând în considerație că în rezultatul reexaminării lucrării nota elevului nu poate fi micșorată (p.125 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat), s-a reiterat că cei 89 candidați nu trebuie depunctaţi.

Pe parcursul reevaluării s-au identificat lucrări în care candidaţii au rezolvat corect toţi itemii, cu excepţia itemilor greșiți 7.c şi 9 (profil real), fiind apreciaţi doar cu nota 8.

În consecință, conform baremului oficial corectat, Comisia de reevaluare consideră oportună majorarea notelor cu 1 punct pentru 50 candidați de la profilul real şi 4 – de la profilul umanist (cu excepţia celor 7 candidaţi cărora eventual li s-a mărit nota la contestare).

Propunerea Comisiei de reevaluare a fost aprobată de către Comisia Națională de Examene în ședința din 26 iulie 2017.