Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală proiectul legii privind procedura notarială. Documentul vine să ajusteze procedurile notariale la noile reglementări în materie civilă. De asemenea, după intrarea în vigoare a legii adoptate, notarilor le va reveni o serie de competențe noi.

În contextul noii redacții a Codului Civil, în legea adoptată sunt introduse elemente noi ce vizează procedura moștenirii. Astfel, sunt schimbate clasele de moștenitori, este instituit termenul de 3 luni de renunțare la moștenire, dar și alte termene, opțiuni, precum și  subiecți noi. Activitatea notarială se va întemeia pe acordul dintre moștenitori cu privire la calitatea lor, la cotele părți ce le revin din succesiune, la valabilitatea dispozițiilor succesorale și la toate celelalte elemente ale procedurii succesorale.

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, notarii vor avea competența de a desface căsătorii, în cazul acordului comun al soţilor, în prezența lor sau în prezența unuia dintre soți și dacă celălalt soț și-a comunicat acordul autentificat, precum şi cererea de desfacere a căsătoriei în absenţa sa. De asemenea, procedura va putea avea loc dacă nu există litigii privind partajarea patrimoniului comun și întreţinerea copiilor minori comuni.

O altă competență extinsă a notarilor este înregistrarea actelor de dispoziție în Registrul bunurilor imobile. Imediat după autentificarea actului juridic, contractului sau eliberarea certificatului notarial, notarul va efectua înregistrarea prin aplicarea semnăturii electronice. Astfel, rolul notarului va fi mai activ în privința asigurării intrării în vigoare a acestor acte.

De asemenea, pentru efectuarea unor cercetări metodice, cu aplicarea unor cunoștințe speciale și procedee tehnico-științifice pentru formularea unor concluzii, notarii din oficiu sau la cererea viitoarelor părți sau alți participanți la procesul de judecată, vor putea dispune efectuarea expertizelor extrajudiciare.

Modificările vor intra în vigoare după 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, cu excepția prevederilor privind notarea în Registrul bunurilor imobile ce   vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020 și a unor prevederi privind procedura succesorală.