/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 786: Sânge la Dnipro și avertizare de rang înalt. Zelenski: „Trebuie să înfrângem teroarea rusă”

Scurt rezumat: Ce cuprinde fiecare dintre cele 35 de capitole de negociere pentru aderare

missing
15 decembrie 2023, ora 12:08

Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană încep astăzi, 15 decembrie, a declarat vicepremierul Nicu Popescu după decizia anunțată de Consiliul European. În timpul negocierilor, Republica Moldova va implementa legislația și standardele UE în toate cele 35 de capitole de negociere.  Șefii și membrii grupurilor de lucru pe cele 35 de capitole care urmează să fie negociate cu Uniunea Europeană vor întreprinde mai multe vizite la Bruxelles, pentru a se consulta cu experții europeni. În articol vă vom explica ce cuprinde fiecare capitol în parte.

 • Capitolul 1: Libera circulație a mărfurilor

Principiul liberei circulații a mărfurilor implică faptul că produsele trebuie comercializate liber dintr-o parte a Uniunii în alta. Legislația europeană armonizată privind produsele, care trebuie transpusă, reprezintă cea mai mare parte a acquis-ului din cadrul acestui capitol. În plus, este esențială o capacitate administrativă suficientă pentru a notifica restricțiile comerciale și pentru a aplica măsuri orizontale și procedurale în domenii precum standardizarea, evaluarea conformității, acreditarea, metrologia și supravegherea pieței.

 • Capitolul 2: Libera circulație a lucrătorilor

Acquis-ul din cadrul acestui capitol prevede că cetățenii UE ai unui stat membru au dreptul de a lucra într-un alt stat membru. Lucrătorii migranți din UE trebuie tratați în același mod ca și lucrătorii naționali în ceea ce privește condițiile de muncă, avantajele sociale și fiscale. Acest acquis include, de asemenea, un mecanism de coordonare a dispozițiilor naționale de securitate socială pentru persoanele asigurate și membrii familiilor acestora care se mută într-un alt stat membru.

 • Capitolul 3: Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

Statele membre trebuie să se asigure că dreptul de stabilire al persoanelor juridice și naționale în orice stat membru și libertatea de a presta servicii transfrontaliere nu sunt împiedicate de legislația națională, sub rezerva excepțiilor prevăzute în tratat. Acquis-ul armonizează, de asemenea, normele privind profesiile reglementate pentru a asigura recunoașterea reciprocă a calificărilor și diplomelor între statele membre; pentru anumite profesii reglementate, trebuie urmată o programă de formare minimă comună pentru ca calificarea să fie recunoscută automat într-un stat membru al UE.

 • Capitolul 4: Libera circulație a capitalurilor

Statele membre trebuie să elimine, cu unele excepții, toate restricțiile privind circulația capitalurilor, atât în interiorul UE, cât și între statele membre și țările terțe. Acquis-ul include, de asemenea, norme privind plățile transfrontaliere și executarea ordinelor de transfer privind valorile mobiliare.

 • Capitolul 5: Achiziții publice

Acquis-ul privind achizițiile publice include principiile generale ale transparenței, egalității de tratament, liberei concurențe și nediscriminării. În plus, normele specifice ale UE se aplică coordonării atribuirii contractelor de achiziții publice pentru lucrări, servicii și bunuri, pentru entitățile contractante tradiționale și pentru sectoarele speciale. 

 • Capitolul 6: Dreptul societăților comerciale

Acquis-ul în materie de drept al societăților comerciale include norme privind constituirea, înregistrarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale. În domeniul raportării financiare, acquis-ul specifică normele pentru prezentarea conturilor anuale și a conturilor consolidate, inclusiv norme simplificate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate este obligatorie pentru unele entități de interes public. 

 • Capitolul 7: Dreptul proprietății intelectuale

Acquis-ul privind drepturile de proprietate intelectuală specifică norme armonizate pentru protecția juridică a drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Dispoziții specifice se aplică protecției bazelor de date, programelor pentru calculator, topografiilor semiconductoare, difuzării prin satelit și retransmisiei prin cablu. În cele din urmă, acquis-ul conține norme armonizate pentru asigurarea respectării drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și a drepturilor de proprietate industrială. Sunt necesare mecanisme adecvate de punere în aplicare, în special o capacitate eficace de punere în aplicare.

 • Capitolul 8: Politica în domeniul concurenței 

Acquis-ul în domeniul concurenței acoperă atât politicile antitrust, cât și politicile de control al ajutoarelor de stat. Acesta include norme și proceduri de combatere a comportamentului anticoncurențial al întreprinderilor (acorduri restrictive între întreprinderi și abuz de poziție dominantă), de control al fuziunilor dintre întreprinderi și de împiedicare a guvernelor să acorde ajutoare de stat care denaturează concurența pe piața internă. 

 • Capitolul 9: Servicii financiare

Acquis-ul în domeniul serviciilor financiare include norme privind autorizarea, funcționarea și supravegherea instituțiilor financiare în domeniul bancar, al asigurărilor, al pensiilor suplimentare, al serviciilor de investiții și al piețelor valorilor mobiliare. Instituțiile financiare pot funcționa în întreaga UE în conformitate cu principiul „controlului din țara de origine”, fie prin înființarea de sucursale, fie prin furnizarea de servicii la nivel transfrontalier.

 • Capitolul 10: Societatea informațională și mass-media

Acquis-ul include norme specifice privind comunicațiile electronice, serviciile societății informaționale, în special comerțul electronic și serviciile de acces condiționat, precum și privind serviciile audiovizuale. În ceea ce privește politica audiovizuală, acquis-ul impune alinierea legislativă la Directiva privind televiziunea fără frontiere, care creează condițiile pentru libera circulație a emisiunilor de televiziune în cadrul UE. Acquis-ul vizează instituirea unui cadru de reglementare transparent, previzibil și eficace pentru radiodifuziunea publică și privată, în conformitate cu standardele europene. Acquis-ul prevede, de asemenea, capacitatea de a participa la programele comunitare Media Plus și Media Training.

 • Capitolul 11: Agricultură și dezvoltare rurală 

Capitolul privind agricultura acoperă un număr mare de norme obligatorii, dintre care multe sunt direct aplicabile. Aplicarea corectă a acestor norme, precum și aplicarea și controlul efectiv al acestora de către o administrație publică eficientă sunt esențiale pentru funcționarea politicii agricole comune (PAC). Gestionarea PAC necesită instituirea unor sisteme de gestionare și de calitate, cum ar fi o agenție de plăți și sistemul integrat de administrare și control (IACS), precum și capacitatea de a pune în aplicare măsuri de dezvoltare rurală. Statele membre trebuie să fie în măsură să aplice legislația UE privind schemele de sprijin direct pentru exploatațiile agricole și să pună în aplicare organizarea comună a piețelor pentru diferite produse agricole.

 • Capitolul 12: Siguranța alimentară, politica veterinară și fitosanitară

Acest capitol cuprinde norme detaliate în domeniul siguranței alimentare. Politica generală privind produsele alimentare stabilește norme de igienă pentru producția de produse alimentare. În plus, acquis-ul prevede norme detaliate în domeniul veterinar, care sunt esențiale pentru protejarea sănătății animalelor, a bunăstării animalelor și a siguranței alimentelor de origine animală pe piața internă. În domeniul fitosanitar, normele UE reglementează aspecte precum calitatea semințelor, materialul de protecție a plantelor, organismele dăunătoare și hrana animalelor.

 • Capitolul 13: Pescuitul

Acquis-ul în domeniul pescuitului constă în regulamente care nu necesită transpunerea în legislația națională. Cu toate acestea, este necesară introducerea unor măsuri de pregătire a administrației și a operatorilor pentru participarea la politica comună în domeniul pescuitului, care acoperă politica de piață, gestionarea resurselor și a flotei, inspecția și controlul, acțiunile structurale și controlul ajutoarelor de stat. În unele cazuri, acordurile și convențiile existente în domeniul pescuitului cu țări terțe sau organizații internaționale trebuie adaptate.

 • Capitolul 14: Politica în domeniul transporturilor

Legislația UE în domeniul transporturilor vizează îmbunătățirea funcționării pieței interne prin promovarea unor servicii de transport sigure, eficiente și ecologice și ușor de utilizat. Acquis-ul în domeniul transporturilor acoperă sectoarele transportului rutier, feroviar, căilor navigabile interioare, transportului combinat, aviației și transportului maritim. Aceasta se referă la standarde tehnice și de siguranță, securitate, standarde sociale, controlul ajutoarelor de stat și liberalizarea pieței în contextul pieței interne a transporturilor.

 • Capitolul 15: Energie

Printre obiectivele politicii energetice a UE se numără îmbunătățirea competitivității, securitatea aprovizionării cu energie și protecția mediului. Acquis-ul în domeniul energiei constă în norme și politici, în special în ceea ce privește concurența și ajutoarele de stat (inclusiv în sectorul cărbunelui), piața internă a energiei (deschiderea piețelor energiei electrice și a gazelor, promovarea surselor regenerabile de energie), eficiența energetică, energia nucleară și securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor.

 • Capitolul 16: Impozitare

Acquis-ul privind impozitarea acoperă pe larg domeniul impozitării indirecte, și anume taxa pe valoarea adăugată (TVA) și accizele. Acesta stabilește domeniul de aplicare, definițiile și principiile TVA-ului. Accizele la produsele din tutun, băuturile alcoolice și produsele energetice fac, de asemenea, obiectul legislației UE. În ceea ce privește impozitarea directă, acquis-ul acoperă unele aspecte legate de impozitarea veniturilor din economiile persoanelor fizice și a impozitelor pe profit. În plus, statele membre se angajează să respecte principiile Codului de conduită pentru impozitarea întreprinderilor, care vizează eliminarea măsurilor fiscale dăunătoare.

 • Capitolul 17: Politica economică și monetară

Acquis-ul din domeniul politicii economice și monetare conține norme specifice care impun independența băncilor centrale din statele membre, interzicând finanțarea directă a sectorului public de către băncile centrale și interzicând accesul privilegiat al sectorului public la instituțiile financiare. Se preconizează că statele membre își vor coordona politicile economice și fac obiectul Pactului de stabilitate și de creștere privind supravegherea bugetară. Noile state membre s-au angajat, de asemenea, să respecte criteriile stabilite în tratat pentru a putea adopta moneda euro în timp util după aderare. 

 • Capitolul 18: Statistici 

Acquis-ul în domeniul statisticii impune existența unei infrastructuri statistice bazate pe principii precum imparțialitatea, fiabilitatea, transparența, confidențialitatea datelor individuale și difuzarea statisticilor oficiale. Institutele naționale de statistică acționează ca puncte de referință și de ancorare pentru metodologia, producerea și difuzarea informațiilor statistice. Acquis-ul acoperă metodologia, clasificările și procedurile pentru colectarea datelor în diverse domenii, cum ar fi statisticile macroeconomice și privind prețurile, statisticile demografice și sociale, statisticile regionale și statisticile privind întreprinderile, transporturile, comerțul exterior, agricultura, mediul, știința și tehnologia. Nu este necesară nicio transpunere în legislația națională, deoarece majoritatea acquis-ului ia forma unor regulamente.

 • Capitolul 19: Politica socială și ocuparea forței de muncă

Acquis-ul în domeniul social include standarde minime în domeniul dreptului muncii, al egalității, al sănătății și securității la locul de muncă și al combaterii discriminării. Statele membre participă la dialogul social la nivel european și la procesele politice ale UE în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă, al incluziunii sociale și al protecției sociale. Fondul social european este principalul instrument financiar prin care UE sprijină punerea în aplicare a strategiei sale de ocupare a forței de muncă.

 • Capitolul 20: Întreprinderi și politica industrială

Politica industrială a UE urmărește să promoveze strategiile industriale de creștere a competitivității prin accelerarea adaptării la schimbările structurale, încurajând un mediu favorabil creării de întreprinderi și creșterii economice în întreaga UE, precum și investițiilor interne și străine. Aceasta vizează, de asemenea, îmbunătățirea mediului de afaceri general în care își desfășoară activitatea întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Politica industrială a UE constă în principal în principii de politică și în comunicări privind politica industrială. Forumurile de consultare ale UE și programele comunitare, precum și comunicările, recomandările și schimburile de bune practici referitoare la IMM-uri vizează îmbunătățirea formulării și coordonării politicii întreprinderilor pe piața internă, pe baza unei definiții comune a IMM-urilor. Punerea în aplicare a politicii privind întreprinderile și industria necesită o capacitate administrativă adecvată la nivel național, regional și local.

 • Capitolul 21: Rețele transeuropene

Acest capitol acoperă politica privind rețelele transeuropene în domeniul infrastructurilor de transport, telecomunicații și energie, inclusiv orientările comunitare privind dezvoltarea rețelelor transeuropene și măsurile de sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de interes comun. Crearea și dezvoltarea rețelelor transeuropene și promovarea unei interconectări adecvate și a interoperabilității rețelelor naționale urmăresc să valorifice pe deplin piața internă și să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană.

 • Capitolul 22: Politica regională 

Acquis-ul din cadrul acestui capitol constă în principal în regulamente-cadru și de punere în aplicare, care nu necesită transpunerea în legislația națională. Acestea definesc normele pentru elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a programelor fondurilor structurale și ale Fondului de coeziune care să reflecte organizarea teritorială a fiecărei țări. Statele membre trebuie să dispună de un cadru instituțional și de o capacitate administrativă adecvată pentru a asigura programarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea într-un mod solid și eficient din punctul de vedere al costurilor din punctul de vedere al gestionării și al controlului financiar.

 • Capitolul 23: Sistemul judiciar și drepturile fundamentale

Politicile UE în domeniul justiției și al drepturilor fundamentale vizează menținerea și dezvoltarea în continuare a Uniunii ca spațiu de libertate, securitate și justiție. Instituirea unui sistem judiciar independent și eficient este de o importanță capitală. Imparțialitatea, integritatea și un standard ridicat de soluționare de către instanțe sunt esențiale pentru protejarea statului de drept. Acest lucru necesită un angajament ferm de a elimina influențele externe asupra sistemului judiciar și de a dedica resurse financiare și formare adecvate. Trebuie să existe garanții juridice pentru procedurile unui proces echitabil. De asemenea, statele membre trebuie să combată corupția în mod eficace, deoarece aceasta reprezintă o amenințare la adresa stabilității instituțiilor democratice și a statului de drept. Un cadru juridic solid și instituții fiabile sunt necesare pentru a sprijini o politică coerentă de prevenire și descurajare a corupției. Statele membre trebuie să asigure respectarea drepturilor fundamentale și a drepturilor cetățenilor UE, astfel cum sunt garantate de acquis și de Carta drepturilor fundamentale.

 • Capitolul 24: Justiție, libertate și securitate

Politicile UE vizează menținerea și dezvoltarea în continuare a Uniunii ca spațiu de libertate, securitate și justiție. În ceea ce privește aspecte precum controlul la frontiere, vizele, migrația externă, azilul, cooperarea polițienească, lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului, cooperarea în domeniul drogurilor, cooperarea vamală și cooperarea judiciară în materie penală și civilă, statele membre trebuie să fie dotate în mod corespunzător pentru a pune în aplicare în mod adecvat cadrul tot mai extins al normelor comune. Mai presus de toate, acest lucru necesită o capacitate administrativă puternică și bine integrată în cadrul agențiilor de aplicare a legii și al altor organisme relevante, care trebuie să atingă standardele necesare. O organizație polițienească profesionistă, fiabilă și eficientă este de o importanță capitală. Cea mai detaliată parte a politicilor UE privind justiția, libertatea și securitatea este acquis-ul Schengen, care implică eliminarea controalelor la frontierele interne în UE. Cu toate acestea, pentru noile state membre, părți substanțiale ale acquis-ului Schengen sunt puse în aplicare în urma unei decizii separate a Consiliului care urmează să fie adoptată după aderare.

 • Capitolul 25: Știință și cercetare

Acquis-ul în domeniul științei și cercetării nu necesită transpunerea normelor UE în ordinea juridică națională. Capacitatea de punere în aplicare se referă la existența condițiilor necesare pentru participarea efectivă la programele-cadru ale UE. Pentru a asigura asocierea deplină și reușită cu programele-cadru, statele membre trebuie să asigure capacitățile necesare de punere în aplicare în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, inclusiv personalul adecvat.

 • Capitolul 26: Educație și cultură

Domeniile educației și formării, tineretului, sportului și culturii țin în primul rând de competența statelor membre ale UE. În domeniul educației, formării, sportului și tineretului, pe lângă o directivă privind educația copiilor lucrătorilor migranți și hotărârile Curții Europene de Justiție privind cauzele legate de nediscriminarea între resortisanții unui stat membru al UE și alți resortisanți ai UE, acquis-ul constă în principal în recomandări ale Consiliului într-o serie de domenii legate de educația școlară, profesională, superioară și pentru adulți, voluntariatul și mobilitatea tinerilor, numeroase concluzii și rezoluții ale Consiliului. Cadrul de guvernanță pentru cooperare este stabilit printr-o rezoluție a Consiliului privind un spațiu european al educației, cu rapoarte comune periodice din partea Comisiei și a Consiliului. Un cadru similar este stabilit printr-o rezoluție a Consiliului privind Strategia UE pentru tineret, inclusiv cu raportare periodică. Cadrele stabilesc obiective comune, monitorizează progresele prin intermediul unor criterii de referință și al unor indicatori, iar Comisia facilitează diverse schimburi de experiență și învățare reciprocă.

 • Capitolul 27: Mediu

Politica de mediu a UE vizează promovarea dezvoltării durabile și protejarea mediului pentru generațiile prezente și viitoare. Aceasta se bazează pe acțiuni preventive, pe principiul „poluatorul plătește”, pe combaterea daunelor aduse mediului la sursă, pe responsabilitatea partajată și pe integrarea protecției mediului în alte politici ale UE. Acquis-ul cuprinde peste 200 de acte juridice majore care acoperă legislația orizontală, calitatea apei și a aerului, gestionarea deșeurilor, protecția naturii, controlul poluării industriale și gestionarea riscurilor, substanțele chimice și organismele modificate genetic (OMG), zgomotul și silvicultura.

 • Capitolul 28: Protecția consumatorilor și a sănătății

Acquis-ul privind protecția consumatorilor acoperă siguranța bunurilor de consum, precum și protecția intereselor economice ale consumatorilor într-o serie de sectoare specifice. Statele membre trebuie să transpună acquis-ul în legislația națională și să instituie structuri administrative independente și competențe de asigurare a respectării legislației care să permită supravegherea eficace a pieței și asigurarea respectării acquis-ului. 

 • Capitolul 29: Uniunea vamală

Acquis-ul uniunii vamale constă aproape exclusiv în legislație care este direct obligatorie pentru statele membre. Acesta include Codul vamal al UE și dispozițiile sale de punere în aplicare, Nomenclatura Combinată, Tariful Vamal Comun și dispoziții privind clasificarea tarifară, scutirea de taxe vamale, suspendările de taxe vamale și anumite contingente tarifare, precum și alte dispoziții, cum ar fi cele privind controlul vamal al mărfurilor contrafăcute și piratate, precursorii drogurilor, exportul de bunuri culturale, precum și privind asistența administrativă reciprocă în materie vamală și tranzit. Statele membre trebuie să se asigure că există capacitățile necesare de punere în aplicare și de asigurare a respectării legislației, inclusiv legăturile cu sistemele vamale informatizate relevante ale UE. Serviciile vamale trebuie, de asemenea, să asigure capacități adecvate de punere în aplicare și de asigurare a respectării normelor speciale stabilite în domeniile conexe ale acquis-ului, cum ar fi comerțul exterior.

 • Capitolul 30: Relații externe

Acquis-ul în acest domeniu constă în principal în legislația UE cu caracter direct obligatoriu, care nu necesită transpunerea în legislația națională. Această legislație a UE rezultă din angajamentele comerciale multilaterale și bilaterale ale UE, precum și dintr-o serie de măsuri comerciale preferențiale autonome. În domeniul ajutorului umanitar și al politicii de dezvoltare, statele membre trebuie să respecte legislația UE și angajamentele internaționale și să asigure capacitatea de a participa la politicile de dezvoltare și umanitare ale UE. Țările candidate trebuie să își alinieze treptat politicile față de țările terțe și pozițiile sale în cadrul organizațiilor internaționale la politicile și pozițiile adoptate de Uniune și de statele sale membre.

 • Capitolul 31: Politica externă, de securitate și apărare

Politica externă și de securitate comună (PESC) și politica europeană de securitate și apărare (PESA) se bazează pe acte juridice, inclusiv acorduri internaționale obligatorii din punct de vedere juridic, și pe documente politice. Acquis-ul constă în declarații politice, acțiuni și acorduri. Statele membre trebuie să poată desfășura un dialog politic în cadrul PESC, să se alinieze la declarațiile UE, să participe la acțiunile UE și să aplice sancțiuni și măsuri restrictive convenite. Țările candidate trebuie să se alinieze progresiv la declarațiile UE și să aplice sancțiuni și măsuri restrictive atunci când și acolo unde este necesar.

 • Capitolul 32: Controlul financiar

Acquis-ul din cadrul acestui capitol se referă la adoptarea de cadre și standarde recunoscute la nivel internațional, precum și de bunele practici ale UE privind controlul financiar intern public (PIFC), pe baza principiului responsabilității manageriale descentralizate. Acest capitol prevede, de asemenea, o instituție de audit externă independentă din punct de vedere instituțional, operațional și financiar, care își execută mandatul de audit în conformitate cu standardele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) și raportează parlamentului cu privire la utilizarea resurselor din sectorul public. În plus, acest capitol acoperă, de asemenea, protecția intereselor financiare ale UE împotriva fraudei în gestionarea fondurilor UE și protecția monedei euro împotriva falsificării.

 • Capitolul 33: Dispoziții financiare și bugetare

Prezentul capitol acoperă normele privind resursele financiare necesare pentru finanțarea bugetului UE („resurse proprii”). Aceste resurse sunt constituite în principal din contribuțiile statelor membre bazate pe resursele proprii tradiționale din taxele vamale și agricole și din cotizațiile pentru zahăr; o resursă bazată pe taxa pe valoarea adăugată; și o resursă bazată pe nivelul venitului național brut. Statele membre trebuie să dispună de o capacitate administrativă adecvată pentru a coordona în mod adecvat și pentru a asigura calcularea, colectarea, plata și controlul corect al resurselor proprii. Acquis-ul în acest domeniu este direct obligatoriu și nu necesită transpunerea în legislația națională.

 • Capitolul 34: Instituții

Acest capitol acoperă normele instituționale și procedurale ale UE. Atunci când o țară aderă la UE, aceste norme trebuie adaptate pentru a asigura reprezentarea egală a acestei țări în instituțiile UE (Parlamentul European, Consiliul, Comisia, Curtea de Justiție) și în alte organisme, precum și buna funcționare a procedurilor decizionale (cum ar fi drepturile de vot, limbile oficiale și alte norme procedurale), precum și alegerile pentru Parlamentul European. Normele UE din acest capitol nu afectează organizarea internă a unui stat membru, dar țările în curs de aderare trebuie să se asigure că pot participa pe deplin la procesul decizional al UE prin instituirea organismelor și mecanismelor necesare la nivel național și prin alegerea sau numirea unor reprezentanți bine pregătiți în instituțiile UE. După încheierea negocierilor de aderare, normele specifice pentru perioada interimară până la aderare asigură o integrare armonioasă a țării în structurile UE: se instituie o procedură de informare și consultare și, după semnarea Tratatului de aderare, țării în curs de aderare i se acordă statutul de observator activ în cadrul Parlamentului European și al Consiliului, precum și în cadrul comitetelor Comisiei.

 • Capitolul 35: Alte subiecte

Acest capitol include diverse aspecte care apar în cursul negocierilor, dar care nu fac obiectul niciunui alt capitol de negociere. Deocamdată nu au fost identificate astfel de probleme. Capitolul 35 este tratat la sfârșitul procesului de negociere.

Consiliul European a decis joi, 14 decembrie, să deschidă negocierile de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Consiliul European a decis, de asemenea, să ofere statut de candidat Georgiei, dar și să deschidă negocierile cu Bosnia și Herțegovina „odată ce va fi atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare și a invitat comisia să raporteze până în martie în vederea luării unei astfel de decizii”.

/VIDEO/ Popescu explică ce urmează după decizia CE: „Viteza de progres pe aceste domenii va determina cât de repede vom adera la UE”
/FOTO/ Parlamentul a strălucit în culorile UE și ale tricolorului. Igor Grosu: „Moldova este europeană”

Cutia Neagră Plus: Fostul șef de la Calea Ferată, Oleg Tofilat /14.04.2024
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Mai multe familii din Chișinău se plâng că au plătit zeci de mii de euro pentru apartamente care însă au ajuns în proprietatea altor persoane. Printre păgubiți se regăsește și un fost viceprimar al Capitalei. Schema imobiliară implică nume cunoscute din business, sistemul judecătoresc și Uniunea administratorilor autorizați.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, este invitatul de astăzi al emisiunii Cutia Neagră PLUS.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Ce fac autoritățile ca să atragă investitori străini în Moldova, dar și cum îi susținem pe cei deja prezenți - discutăm astăzi la Cutia Neagră PLUS. Invitați: Natalia Bejan, director Agenția pentru Investiți, Dumitru Vicol, analist financiar
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Detalii exclusive din dosarul fraudei bancare! 26 de milioane de lei sustrași din Banca de Economii prin firma lui Vlad Andronachi, cheltuiți pe imobile, mașini, studii la Cambridge și tratament la o clinică de lux din Elveția.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, este invitatul de astăzi la Cutia Neagră PLUS cu Mariana Rață.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
A tăiat bugetele pentru compensații, asistenți sociali și program prelungit în școli și le-a umflat pentru concerte și chefuri. Pe ce alege să cheltuie banii Primăria Chișinău?
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Directorul APP, Roman Cojuhari vine la Cutia Neagră Plus să ne spună cum s-a organizat licitația de la aeroport. De ce în funcțiile cheie a întreprinderilor de stat ajung oameni apropiați partidului de guvernare? Care este soarta bunurilor Republicii Moldova din Ucraina? Ce se întâmplă la „Metalferos”, „Moldtelecom” și ce va face APP pentru a aduce Hotelul Național în proprietatea statului. Detalii în emisiune!
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Milioane de euro din AIR Moldova riscă să ajungă tot în buzunarul lui Șor și la partenerii săi de scheme din Rusia. Ce șanse au pasagerii păgubiți de Air Moldova să-și întoarcă banii?
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Haos în sistemul judecătoresc? /De ce avem tot mai multe hotărâri controversate pe dosare de rezonanță? /Ce cred judecătorii despre cum își face munca CSM? / Despre acestea, dar și despre starea generală din sistemul judecătoresc, discutăm cu membrul CSM Ion Guzun și judecătoarea Angela Bostan.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Yandex, acuzată de evaziune fiscală și implicată în scandaluri de spionaj în mai multe state, și-a deschis reprezentanțǎ oficială în Moldova. Ce scopuri urmărește în Moldova compania apropiată lui Putin? Răspunsul îl aflați la Cutia Neagră PLUS!
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
25 ari de teren în coasta Parcului Dendrariu - miza unui scandal cu amenințări și plângeri la Poliție. Luptă între o pensionară și un om de afaceri multimilionar ce vrea să-și construiască casă lângă parc.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cum o eroare de calcul a făcut ca Moldova să cumpere gaz scump în exces?
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră va fi deschisă de șeful adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. • De ce procurorii ar putea să nu-și primească salariile? • Ce detalii noi au apărut în dosarele lui Andronachi, Plahotniuc, Dodon și alți fugari? • Ce se întâmplă cu deputații rămași fără imunitate? • Care va fi soarta dosarelor pornite pe fapte de îmbogățire ilicită? • Pe cine a încercat să consulte Veaceslav Platon?
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Sute de persoane au fost incluse fictiv pe lista de donatori ai partidelor Renașterea, Șansă și MAN. Cutia Neagră Plus a găsit printre donatorii acestor partide politice mai mulți pensionari, femei de serviciu, studenți și angajați la stat.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră Plus, într-un format mai neobișnuit. Alături de reporterii de investigație Victor Moșneag, Liuba Șevciuc și Ștefan Bejan discutăm despre provocările cu care se confruntă jurnalismul de investigație din Republica Moldova. De asemenea, reporterii oferă și unele detalii din spatele unor anchete renumite.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Am urmărit predicile rostite de preoți în bisericile conduse de Mitropolitul Vladimir și am aflat cum lucrează Moscova prin slujitorii săi îmbrăcați în sutane. Investigația dezvăluie rolul clericilor propagatori ai minciunilor elaborate în laboratoarele Kremlinului în războiul informațional dus de Rusia contra Moldovei.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Gazul de 10 lei promis de Ilan Șor și bașcana Evghenia Guțul locuitorilor din Găgăuzia ascunde în spate o schemă sofisticată cu ramificații până la Moscova. Companiile din Turcia și Germania, care s-au angajat să livreze gaze la preț preferențial nu sunt decât firme interpuse să camufleze livrări de gaze din Rusia. Mai exact, acestea duc spre un oligarh ucrainean prorus, apropiat de fostul președinte al țării vecine Victor Ianukovici și de gigantul rus Gazprom, arată cea mai nouă investigație Cutia Neagră PLUS.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră Plus: Procurorul General Interimar pune cărțile pe masa... despre judecătorii corupți, legi ineficiente si soarta dosarelor de rezonanță.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS dezvăluie cum războiul din Ucraina a dat peste cap piața de medicamente din Republica Moldova. Invazia Rusiei în Ucraina a avut multiple consecințe economice și sociale inclusiv asupra țării noastre. Una dintre crizele generate de agresiunea militară rusească a fost lipsa de medicamente pentru spitalele din Moldova. Din cauza sistării activității mai multor fabrici și depozite de medicamente din Ucraina și a schimbării lanțurilor de distribuție, mai multe medicamente au ajuns să coste chiar și de două ori mai scump.

Ministrul Infrastructurii a investit anul trecut într-un apartament la București. „Este în faza de construcție, nu este unul gata”
Ministrul Infrastructurii a investit anul trecut într-un apartament la București. „Este în faza de construcție, nu este unul gata”
Sprijină jurnalismul de calitate! Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către TV8
Sprijină jurnalismul de calitate! Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către TV8
/VIDEO/ Bonusuri pentru oficiul central al CFM și restanțe salariale pentru muncitori. Spînu îl acuză pe Tofilat de management defectuos
/VIDEO/ Bonusuri pentru oficiul central al CFM și restanțe salariale pentru muncitori. Spînu îl acuză pe Tofilat de management defectuos
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 785: Reuniune NATO-Ucraina și recordul anunțat de Zelenski. Zaharova atacă din nou Moldova
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 785: Reuniune NATO-Ucraina și recordul anunțat de Zelenski. Zaharova atacă din nou Moldova
/VIDEO/ Grupul Șor, vinovat de eșecul licitațiilor de la aeroport? Spînu: „Este o sumă enormă pe care nu vor să o piardă”
/VIDEO/ Grupul Șor, vinovat de eșecul licitațiilor de la aeroport? Spînu: „Este o sumă enormă pe care nu vor să o piardă”

Păun și Cerbu au promovat evaluarea Comisiei Vetting pentru Colegiul de selecție și evaluare a judecătorilor

missing
19 aprilie 2024, ora 12:50

Judecătorii Petru Păun și Adrian Cerbu au promovat evaluarea Comisiei Vetting, pentru Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit Comisiei, aceștia întrunesc criteriile de integritate financiară și etică prevăzute de lege.

Comisia Vetting a trimis deciziile sale motivate candidaților și CSM-ului, instituția responsabilă de organizarea concursului, în acest caz. Candidații urmează să notifice Comisia dacă se opun sau nu publicării deciziilor în termen de 48 de ore.

În concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor s-au înscris 13 candidați, care au fost transmiși de CSM Comisiei Vetting pentru evaluare. O candidată s-a retras. Din cei 12 candidați rămași în concurs, patru au promovat evaluarea. Decizia privind un candidat audiat recent este pendinte. Restul candidaților vor fi invitați la audieri în perioada următoare.

Tragedie în timpul unui meci de fotbal. Un jucător de 24 de ani s-a prăbușit pe teren și a murit. Incidentul a avut loc, aseară, în comuna Ciorescu. / Procurorii cer arest preventiv pe numele șoferului automobilului în care a urcat tânăra însărcinată, dată dispărută la Orhei. Oamenii legii au efectuat mai multe perchezitii la domiciliul bărbatului. / Complexul Memorial „Eternitate” trece în gestiunea Primăriei Chișinău. Solicitarea a venit din partea Ministerului Apărării.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Undă verde pentru referendum! Curtea Constituțională a dat avizat pozitiv inițiativei PAS privind organizarea referendumului pentru aderarea la UE! / Caz șocant la Orhei. O tânără de 19 ani însărcinată a dispărut după ce a urcat într-o mașină de ocazie. Era studentă la pedagogie și se întorcea acasă, după ce a făcuse meditații cu un elev. / Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PAS-ul ar câștiga cele mai multe mandate, iar în Legislativ ar intra și partidul Șansă. La prezidențiale, actuala președintă, Maia Sandu, ar acumula cel mai mare scor.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Încă o încercare de a alege procurorul general. Consiliul Superior al Procurorilor dă start noului concurs, după ce primul a eșuat. S-au modificat și regulile. / Securitate instabilă în Israel. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile în această țară. / Cazuri noi de rujeolă și un val de Rotavirus în rândul copiilor din Chișinău. Specialiștii în sănătate îndeamnă părinții să-și imunizeze copiii.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Votul prin corespondență s-ar putea extinde. Deputații PAS propun ca acesta să fie testat la prezidențiale și referendum inclusiv în Norvegia, Suedia, Finlanda și Islanda. / Proces penal pe marginea licitației spațiilor comerciale de la Aeroportul Internațional Chișinău. Procurorii Anticorupție investighează mai multe ilegalități, inclusiv abuz de serviciu. / Peste 60 de mii de locuințe au fost recenzate de la începerea recensământului, iar circa 130 de mii de persoane au completat chestionarele.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Parlamentul European a refuzat să voteze finanțarea pentru Consiliul Uniunii Europene, din cauză că țările UE nu au putut oferi Ucrainei noi sisteme Patriot. / Parlamentul European a refuzat să voteze finanțarea pentru Consiliul Uniunii Europene, din cauză că țările UE nu au putut oferi Ucrainei noi sisteme Patriot. / Lemne de peste 100 de mii de lei, vândute ilegal de angajați Moldsilva. Un director și doi subalterni vor compărea în fața magistraților.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Tensiuni în timpul vizitei președintei Sandu la Comrat. Aceasta a fost huiduită de simpatizanții fugarului Ilan Șor, iar poliția a făcut un cordon viu pentru a ține protestarii la distanță. / Caz oripilant la Tiraspol. Doi copii s-au ales cu intoxicații serioase, după ce au fost serviți cu prăjituri în parc, de o necunoscută. Presa din stânga Nistrului scrie că acestea ar fi putut conține otravă pentru șoareci. / Guvernul anunță că este gata să compenseze cel puțin jumătate din costurile de izolare termincă a locuințelor. Vor fi eligibili atât cei cu locuințe particulare, cât și moldovenii de la bloc.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Fiica deputatei Victoria Cazacu, cercetată penal într-un dosar de corupție, susține că este victima luptelor care se dau pentru funcția de șef de post al Serviciului Vamal de la aeroport. / Noul ambasador ucrainean la Chișinău vine în Moldova pentru a lupta cu separatismul rus, susține consilierul prezidențial de la Kiev, Mihailo Podoleac. Acesta e convins că Rusia va încerca în continuare să destabilizeze situația din țara noastră. / Crește numărul femeilor abuzate care cer ajutor la centrele specializate. Anul trecut 22 de femei au murit din cauza violențelor.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Trei bunuri imobile, dar și două automobile care îi aparțin fugarului Ilan Șor ar putea fi scoase în curând la licitație, în folosul Băncii de Economii. / 116 cetățeni ai Republicii Moldova nu mai pot călători în România, după ce au încercat să ajungă la un protest la București. Restricțiile vizează tinerii plătiți de Ilan Șor să treacă Prutul, precizează șeful Interpol Moldova. / Astăzi începe Recensământul populației și a locuințelor. Circa patru mii de recenzori vor merge din casă în casă timp de trei luni ca să avem cifre despre nivelul de bunăstare, educația și apartenența etnică a cetățenilor.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Directorul-adjunct și un șef de direcție al Agenției Rezerve Materiale au fost reținuți. Centrul Anticorupție îi acuză de aranjarea licitațiilor în procesul de achiziție a rezervelor strategice ale statului, căuzând prejudicii de milioane. / Guvernul de la Chișinău recunoaște că a blocat unele exporturi din regiunea transnistreană ca să prevină livrările de componente pentru industria militară a Rusiei. / Filmul bate viața, la Chișinău. Mai mulți oameni au întârziat astăzi la muncă, iar elevii la școală după ce autoritățile au blocat o stradă din capitală pentru filmarea unor secvențe de film. Ce spune ministrul culturii?
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Tragedie pe un poligon al Armatei Naționale. Un soldat a murit în timpul antrenamentelor. Reprezentanții Ministerului Apărării spun că tânărul s-ar fi sinucis cu arma din dotare. / Un judecător găsit vinovat de implicare în Laundromatul rusesc a scăpat de pușcărie. Motivul este că sentința a fost pronunțată după expirarea termenului de prescripție. / Noi fragmente de dronă militară depistate pe teritoriul țării noastre. Obiectele au fost descoperite din nou la Etulia, raionul Vulcănești, la 500 de metri de linia de frontieră moldo-ucraineană.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Cei trei inspectori vamali, reținuți la aeroport, au fost aduși astăzi în fața magistraților. Unul dintre ei, fiul fostului deputat PD Gheorghe Brașovschi, Constantin, își va petrece următoarele 30 de zile în penitenciar. /Guvernul de la Chișinău recunoaște că a blocat unele exporturi din regiunea transnistreană ca să prevină livrările de componente pentru industria militară a Rusiei. /Directorul-adjunct și un șef de direcție al Agenției Rezerve Materiale au fost reținuți. Centrul Anticorupție îi acuză de aranjarea licitațiilor în procesul de achiziție a rezervelor strategice ale statului, căuzând prejudicii de milioane.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Judecătorul Oleg Melniciuc va fi cercetat pentru hărțuirea sexuală a unei studente. Consiliul Superior al Magistraturii și-a dat acordul pentru pornirea urmăririi penale. / Plecări masive din PSDE, la PAS. 16 primari din Hîncești, în frunte cu președintele raionului, au părăsit Social Democrații Europeni și au aderat la Partidul Acțiune și Solidaritate. Ce spune PAS? / Medicamentele compensate nu vor mai fi prescrise pe hârtie. Medicii vor fi obligați să folosească softul e-Reteta, iar pacienții își vor putea ridica medicamentele doar cu buletinul.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Schemă de corupție la Aeroport cu implicarea unor copii de deputați. Este vorba despre fiica deputatei PAS, Victoria Cazacu, și fiul socialistului, Radu Mudreac. Aceștia sunt cercetați penal alături de alți cinci colegi, agajați ai Serviciului Vamal. / Rujeola se extinde. Încă un focar a fost depistat într-o familie cu cinci copii din capitală. Niciunul nu era vaccinat împotriva acestei afecțiuni contagioase. / Încă o tragedie pe terenul de fotbal. Un copil de șapte ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce o poartă de fotbal a căzut peste el. Incidentul a avut loc în raionul Sîngerei.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Rușii trimit acasă un angajat al Ambasadei Republicii Moldova de la Moscova supărați că autoritățile de la Chișinău le-a cerut să-și țină acasă o delegație ce vrea să ajungă la noi în țară, în luna mai. / Guvernul a trecut la negocieri directe cu SUA în cazul fostului Stadion Republican. Prețul enunțat de autorități este de aproximativ 15 milioane de euro. / Se schimbă amabasadorul ucrainean în țara noastră. Mandatul diplomatului Marko Șevcenko a expirat, iar astăzi președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind rechemarea acestuia din funcție.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Expertiza imaginilor video din dosarul „kulioc” va începe abia peste un an și va costa aproape 90 de mii de lei. Procurorii sunt nemulțumiți și spun că asta va terguversa serios pronunțarea unei hotărâri. / Deputații partidului Șor, scos în afara legii, vor să ceară anularea alegerilor locale din toamnă. CEC-ul susține, însă, că nu există temei, deoarece scrutinul a fost declarat legale. / Încă o armă împotriva corupției în punctele de trecere a frontierei. Vameșii vor avea camere video prinse la piept, dar nu sunt obligați să le țină mereu pornite.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Furtul miliardului ar putea crea o nouă gaură în bugetul de stat. Banca Națională va fi obligată să achite 2,4 miliarde lei în cazul în care fosta conducerea BNM va fi găsită vinovată în devalizarea sistemului bancar. /Oamenii legii au organizat percheziții în trei penitenciare și la rudele unor deținuți, după ce un condamnat și-a pus capăt zilelor. Procurorii presupun că acesta nu a rezistat șantajului din penitenciar. /Protest în Ungaria. Mii de persoane au ieșit în stradă la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, dar și a procurorului general. Se întâmplă după difuzarea unei înregistrări audio care pretinde să dovedească implicarea unui membru al guvernului său într-un caz de corupţie.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Cel mai mare producător de ulei vegetal de la noi din țară şi-a sistat activitatea. /Ani grei de închisoare pentru liderul organizaţiei criminale „Machena”. Acesta va face peste douăzeci de ani de pușcărie, pentru că a comandat asasinarea unei autorități criminale rivale. /Proiectul de hotărâre a fost aprobat astăzi, de Guvern. Acum pensia minimă constituie 2 mii 778 lei.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Percheziții la o ex-deputată, bănuită de spălare de bani! Aproape două milioane de lei au fost confiscați de oamenii legii. /Imaginile cu o presupusă dronă, care ar fi lovit elicopterul la Tiraspol, sunt trucate, iar incidentul a fost provocat cu scopul de a crea panică în societate pe ambele maluri ale Nistrului. Este concluzia Biroului politici de reintegrare, la o săptămână de la incident. /Un antreprenor din Soroca a împrumutat bani pentru afacere și a înscenat falimentarea ei. Acesta și-a recunoscut vina.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Tentativa opoziției de a împiedica organizarea referendumului de aderare la UE, într-o zi cu prezidențialele, a eșuat. Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de blocul Comuniștilor și Socialiștilor. / Reforma Justiției este provocarea numărul unu în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniune Europeană. Revenită de la Bruxelles, vicepremierul pentru integrare a declarat că europenii așteaptă numirea judecătorilor la Curtea Supremă dar și un procuror general. / Ofițerii Anticorupție susțin că au prins un avocat în timp ce lua 70 de mii de lei mită. Flagrantul a fost organizat la sesizarea unei femei care încearcă să-și scape soțul de pușcărie.
Știri cu Angela Gonța
Știri cu Angela Gonța
Evenimentele de familie îi aduc bașcanei Găgăuziei venituri mult mai mari decât activitatea în Comitetul Executiv al regiunii. Numai la ziua sa de naștere, Evghenia Guțul a declarat cadouri bănești de peste 7 mii de euro. /Crește numărul cazurilor de rujeolă la Centrul de refugiați din Chișinău. Sunt deja 11 pacienți confirmați- toți copii nevaccinați, cu vârste cuprinse între 2 și 17 an. /De astăzi, plătim mai puțin pentru lumină și căldură. Deciziile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică au fost publicate în Monitorul Oficial.

/VIDEO/ Livadă super-intensivă, cu investiții de milioane, la Orhei. „Un agricultor nu trebuie să stea numai în câmp”
/VIDEO/ Livadă super-intensivă, cu investiții de milioane, la Orhei. „Un agricultor nu trebuie să stea numai în câmp”
Sprijină jurnalismul de calitate! Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către TV8
Sprijină jurnalismul de calitate! Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către TV8
/VIDEO/ Insulă de lalele, inaugurată la Grădina Botanică. În mica „Olandă” poate fi admirată și floarea numită Maia Sandu
/VIDEO/ Insulă de lalele, inaugurată la Grădina Botanică. În mica „Olandă” poate fi admirată și floarea numită Maia Sandu
/VIDEO/ Smochine crescute în Moldova. Pomicultorul își laudă roada: „Pun fotografii pe Facebook și imediat vând”
/VIDEO/ Smochine crescute în Moldova. Pomicultorul își laudă roada: „Pun fotografii pe Facebook și imediat vând”
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 781: Atac mortal, punct fierbinte și „risc serios”. Sîrski: „Situația s-a deteriorat considerabil la Est”
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 781: Atac mortal, punct fierbinte și „risc serios”. Sîrski: „Situația s-a deteriorat considerabil la Est”

Abonează-te la știri pe e-mail

TV8.md este site-ul de știri din Republica Moldova cu noutăți sociale, politice și economice de ultima oră, meteo astăzi, emisiuni, interviuri și investigații.
TiktokFacebookInstagramYoutubeTelegram

© 2024 TV8.md. Preluarea materialelor publicate pe tv8.md se face doar cu citarea sursei și prin intermediul unui link activ către pagina articolului.

FacebookInstagramYouTubetwittertelegramtelegram